MEERJAREN
ONDERHOUDSPLANNING

Meerjaren Onderhoudsplanning

Een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een lange termijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan vastgoed. Met een degelijke MJOP blijft het vastgoed zijn waarde behouden en kunnen toekomstige reserveringen worden onderbouwd en vastgesteld.
In een MJOP staan de noodzakelijke en wenselijke werkzaamheden in de tijd gepland met de bijbehorende kosten bij benadering.

Met een actuele MJOP kan grip worden verkregen op het uit te voeren onderhoud. Een situatie waarin correctief (en dus duurder) onderhoud dient te worden uitgevoerd kan zo worden voorkomen. Een onderhoudsplanning is tevens een essentieel instrument voor een gebouweigenaar om strategische plannen op te kunnen stellen. Vanuit de strategie kan vervolgens het onderhoudsbeleid worden bepaald

Een gedetailleerde inventarisatie en inspectie van bouw- en installatiedelen vormen de basis voor het opstellen van een MJOP. Op basis van de aanwezige elementen en de actuele staat van onderhoud worden de toekomstige onderhoudsactiviteiten gepland. Deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een normbedrag per eenheid. Hierdoor ontstaat er een overzicht van de te verwachten kosten over de komende jaren.

Inspectieteam Nederland kan vanuit een nul-situatie een MJOP opstellen. Ook kunnen wij een her-inspectie uitvoeren om een bestaande MJOP te actualiseren. Wij beschikken over de juiste ervaring, kennis en software om een professionele MJOP op te stellen.

Desgewenst kunnen wij de MJOP aanvullen met maatregelen voortkomend uit de wettelijke eisen op het gebied van energiebesparing, veiligheid en binnenklimaat. Uit deze integrale werkwijze ontstaat het zgn. DMJOP. Deze afkorting staat voor Duurzaam MeerJaren OnderhoudsPlan. Deze integrale werkwijze kan leiden tot forse investeringsvoordelen.

De onderhoudsstaat van uw gebouw veranderd doorlopend. Dat kan komen door uitgevoerde werkzaamheden of door weers- of gebruikersinvloeden. Een MJOP en een DMJOP zijn dynamische documenten en dienen ook periodiek (bijvoorbeeld eens per drie jaar) geactualiseerd te worden. Alleen dan behoudt u de grip op de onderhoudskosten.

meerjarenonderhoudsplanning