NEN 2767

NEN 2767, dé norm voor conditiemeting

Door middel van deze objectieve inspectiemethodiek meten onze adviseurs de conditie van de bouwkundige- en installatietechnische elementen en leggen deze eenduidig vast in een overzichtelijke rapportage. Van utiliteitsgebouwen tot woningen en zelfs monumentale objecten.

Nadat alle aanwezige elementen zijn geïnventariseerd, brengen onze adviseurs alle gebreken in kaart. Per gebrek legt de adviseur aan de hand van vastgestelde richtlijnen de ernst, omvang en intensiteit vast.

De elementen worden door deze uniforme gebrekenregistratie voorzien van een conditiescore op de zespuntschaal. Onderlegger voor deze gebrekenregistratie zijn de gebrekenlijsten conform NEN 2767 deel 2.

Deze registratie kan samen met andere informatie als input dienen voor vervolgprocessen zoals de verdeling van beschikbare onderhoudsbudgetten, risicoanalyses, instandhoudingsplannen, meerjaren onderhoudsplannen en onderhoudscontracten.

De NEN 2767 geeft tevens de mogelijkheid om meer inzicht te verkrijgen in de aangetroffen gebreken. De adviseur kan met betrekking tot een aantal aspecten de gevolgen van het niet oplossen van de geconstateerde gebreken in het veld vastleggen. Het kan hierbij gaan om gebruikseffecten, kosteneffecten, imago en veiligheid. Het effect van het niet oplossen van gebreken wordt uitgedrukt in een driepuntschaal. Onderscheid is gemaakt tussen gering effect (1), een matig effect (2) en sterk effect (3).
Het inzicht dat op deze manier wordt verkregen kan bijdragen aan het bepalen van prioriteiten met betrekking tot de te ondernemen maatregelen. 

Onze vastgoedadviseurs hebben jarenlange ervaring met de NEN 2767 en beschikken over een actueel NEN 2767 certificaat.

conditiemeting